REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W MICHAŁOWICACH

 

1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz parafii rzymsko - katolickiej w Michałowicach. Sprawy dotyczące pochówku, grobów, utrzymania czystości na cmentarzu i jego otoczeniu regulują przepisy prawne cywilne i kościelne.

2. Za pochowanie na cmentarzu i za zezwolenie na wybudowanie pomnika pobierane są opłaty według ustalonego cennika opłat.

3. Na prace związane z budową piwnic pod groby wyłączność posiada grabarz parafialny.

4. Przy zgłaszaniu pogrzebu pobierana jest jednorazowa opłata za wywóz śmieci z cmentarza.

5. Na wszelkie prace na cmentarzu należy uzyskać zgodę Administratora cmentarza lub grabarza.

6. Rozebrane nagrobki, płyty, gruz i inne elementy likwidowanego grobowca powinny być usunięte z cmentarza przez zarządzającego likwidowanego grobu.

7. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

8. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego miejscu pochówku zmarłych.

9. Wszyscy odwiedzający cmentarz powinni dbać o czystość i porządek na cmentarzu.

10. Zużyte lampki, znicze i inne elementy plastikowe, szklane lub metalowe należy składać do kontenerów.

11. Ziemię z doniczek, darń, chwasty, liście, wieńce z żywych kwiatów oraz inne śmieci organiczne należy składać w wyznaczonych do tego miejscach. Segregacja śmieci pozwoli zmniejszyć nakłady finansowe na utrzymanie czystości cmentarza.

12. Zabrania się:

  • wjazdu pojazdów mechanicznych bez zgody Administratora;
  • wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
  • zanieczyszczenia cmentarza, a zwłaszcza składania śmieci przy ogrodzeniu, pod drzewami lub na wolnych placach;
  • sadzenia i usuwania drzew i krzewów bez zgody Administratora;
  • zabierania kwiatów i innych ozdób z grobów przez niepowołane osoby;
  • palenia tytoniu i picia alkoholu na terenie cmentarza.