Regulamin i zasady ministranta i lektora

Regulamin  Ministranta

 1. Wszyscy ministranci, bez wyjątku do asysty zakładają komże i pelerynki, stosownie do obowiązującego koloru liturgicznego (wyjątek stanowią lektorzy posługujący w albach).
 2. Wzorowy ministrant (a tylko dla takich jest miejsce przy ołtarzu), to ten, który  stara się być w głębokiej zażyłości z Panem Jezusem, przez częste przyjmowanie Komunii św.
 3. W myśl słów św. Dominika Savio – Patrona ministrantów: Raczej umrzeć, aniżeli zgrzeszyć – zachęcam gorąco ministrantów i lektorów do częstej i regularnej Spowiedzi św.
 4. Ministrant, który nie jest w stanie łaski uświęcającej nie posługuje podczas Eucharystii i Nabożeństw do pateny.
 5. Lektor jest sługą wobec Słowa Bożego, dlatego powinien zawsze dokładnie przygotować tekst Pisma Świętego, który będzie odczytywał.
 6. Posługując przy ołtarzu, bezwzględnie zawsze jestem przykładem dla wiernych.
 7. Bardzo proszę dbać o czystość stroju liturgicznego oraz o czystość rąk, pamiętając o tym, że posługuję Najświętszym Tajemnicom naszej wiary, a w swoje dłonie biorę przedmioty poświęcone kultowi Bożemu.
 8. Przypominam, że zakrystia jest częścią Kościoła, dlatego zachowujemy ciszę, aby oddać naszą cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie.
 9. Ministrant zaznaczony kolorem czerwonym odpowiedzialny jest za sprawdzenie obecności.
 10. Ministranci zawieszeni w służbie liturgicznej przez miesiąc nie wkładają stroju liturgicznego, lecz przychodzą normalnie w dniu swojego dyżuru, uczestniczą wtedy we Mszy św. stojąc w pierwszej ławce przed ołtarzem. Nieuzasadniona przez rodzica nieobecność powoduje skreślenie z listy ministrantów.
 11. Ministrant jest punktualny: przychodzi najpóźniej do kościoła kwadrans przed wyznaczoną asystą, oraz nie opuszcza zbiórek.
 12. Wobec ministrantów i lektorów nie przestrzegających regulaminu zostaną wyciągnięte konsekwencje!

Regulamin obowiązuje od 8 X 2017 rok, aż do odwołania.

Zasady, których powinien przestrzegać każdy ministrant:

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.