„.... Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny

chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi:

weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle

Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia.”

 

Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae - w Watykanie, dnia 16 X 2002 roku

 

 

CO WARTO WIEDZIEĆ O ŻYWYM RÓŻAŃCU?

 

 

ISTOTA  ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

Żywy Różaniec to wspólnota osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej.

Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy, członkowie  Żywego Różańca zbierają się raz w miesiącu na wspólną modlitwę.

 

DUCHOWY PROGRAM ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

 1. Wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo matki Bożej;
 2. Troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;
 3. Krzewienie modlitwy różańcowej;
 4. Wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
 5. Troska o wierność nauczania Kościoła – za wzorem św. Dominika.

 

STRUKTURA

 1. Stowarzyszenie Żywego Różańca podlega Konferencji Episkopatu Polski;
 2. Parafialne grupy Żywego Różańca podlegają władzy proboszcza;
 3. Podstawową jednostka Żywego Różańca jest wspólnota dwudziestu osób zwana kołem lub różą. Na czele róż stoi zelator (zelatorka).

 

PRZYNALEŻNOŚĆ

 

 1. Do Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony, który tego prawa nie został pozbawiony przez prawo kościelne.
 2. Do Żywego Różańca przystępuje osoba przez wyrażenie swej decyzji wobec zelatora/zelatorki lub proboszcza czy moderatora parafialnego.
 3. Ten, kto został przyjęty do Żywego Różańca, nie może być z niego usunięty, chyba że inaczej o tym mówi prawo kanonicze.
 4. Przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń i ruchów o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim.

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

 1. Codzienne rozważanie jedne wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego.
 2. Udział w comiesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic.
 3. Uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła.
 4. Odważne stawanie w obronie wiary.

Zadania zelatora/zelatorki

 1. Troszczy się o prawdziwego ducha modlitwy we wspólnocie.
 2. Czuwa nad pełnym składem osobowym rózy(koła) oraz koordynuje comiesięczną wymianę tajemnic.
 3. Utrzymuje stałą łączność między kapłanem odpowiedzialnym za Żywy Różniec a różą (kołem) i między różami.
 4. Odwiedza chorych członków róży (koła).
 5. Zbiera składki Mszę Świętą, dzieła charytatywne, misje i inne cele.

 

ŻYWY RÓŻANIEC W PARAFII NMP Królowej Polski w Michałowicach

  

Obecnie w Parafii działa 5 Róż Różańcowych Kobiet i 1 Róża Różańcowa Mężczyzn.